Tervisealaste väidete nimekiri

Euroopa Liidu Teatajas avaldati Komisjoni määrus (EL) nr 432/2012, 16. mai 2012, millega kehtestatakse nimekiri tervisealastest väidetest, mida on lubatud esitada toidu kohta.  Tegu on Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 1924/2006 artikli 13 lõikes 1 kirjeldatud tervisealaste väidete nimekirjaga.

Määrus on leitav ka aadressil: 

http://eur-lex.europa.eu/JOHtml.do?uri=OJ:L:2012:136:SOM:ET:HTML

 

Määrust kohaldatakse alates 14.12.2012. 

 

Alates määruse kohaldamise kuupäevast tohivad turul olla vaid toidud, mille kohta kasutatakse:

a) lubatud tervisealaseid väiteid või

b) tervisealaseid väiteid, mille hindamine või arutamine ei ole veel lõpetatud.

 

Väited, mille hindamine Euroopa Toiduohutusameti poolt või arutamine komisjoni ja liikmesriikide poolt ei ole veel lõpule viidud, avaldatakse komisjoni veebilehel aadressil http://ec.europa.eu/nuhclaims/ ja nende kasutamist võib jätkata kooskõlas määruse (EÜ) nr 1924/2006 artikli 28 lõigetega 5 ja 6.

Komisjoni veebilehelt (ingliskeelne) leiab tervisealaste väidete kohta järgmist teavet:

·          kõik määruses 432/2012 nimetatud väited ehk artikkel 13.1 väited;

·          määruse 1924/2006 artikli 13 lõike 5 alusel lubatud väited;

·          määruse 1924/2006 artiklite 14 lõike 1 punktide a ja b alusel lubatud väited;

·          väited, mille hindamine või arutamine ei ole veel lõpetatud (nn ootel olevad väited);

·          keelatud väited.

Lubatud tervisealast väidet (authorised health claims) võib kasutada iga toidukäitleja juhul, kui tema toit vastab väite kasutamise tingimustele.

Keelatud väiteid (non-authorised health claims) kasutada ei tohi.

Lisainformatsioon:

Tiiu Rand
Jaekaubanduse, mahepõllumajanduse ja

mitteloomse toidu büroo peaspetsialist
Veterinaar- ja Toiduamet
www.vet.agri.ee

tiiu.rand@vet.agri.ee

tel: 605 4766

 

Juta Jaama

Toiduohutuse osakonna

toidu üldnõuete büroo

peaspetsialist

Põllumajandusministeerium

www.agri.ee

juta.jaama@agri.ee

tel: 625 6547

Web by OK Interactive