Alkoholiregister

JUHEND - kuidas alustada alkoholi registreerimist

Vastavalt Alkoholiseadusele peab käideldav alkohol üldjuhul olema kantud riiklikku alkoholiregistrisse.

Riiklikku alkoholiregistrisse registrikande tegemiseks esitatakse taotlus alkoholiregistri volitatud töötlejale (Põllumajandusministri 21.08.2002. a määrus nr 69 “Riiklikku alkoholiregistrisse registrikande tegemiseks esitatava taotluse vorminõuded”). Alates 1.jaanuarist 2007 on registri volitatud töötleja Veterinaar- ja Toiduamet.

Taotlusi on võimalik esitada paberkandjal või riigiportaali eesti.ee kaudu.

Juhend e-teenuste kasutamise õiguste jagamiseks riigiportaalis on leitav: https://www.ria.ee/public/alkoholiregister-riigiportaali-juhend.pdf

Registrikande taotlusi võetakse vastu tööpäevadel kella 09.00-16.00. Kontaktandmed leiate siit.

Olulisemad muudatused 1. juulist 2015 jõustuva alkoholiseaduse muutmisega

  1. Kui seni oli registrikande taotlemisel kohustuslik esitada tarbijapakendis viina tootenäidis, mis võeti alkoholiregistris säilitamisele, siis alates 01.07.2015 enam säilitamisele võtmise nõuet ei ole. Samas võib registri töötaja registrikande tegemisel nõuda taotlejalt tootenäidise esitamist andmete õigsuse kontrollimiseks.
  2. Kuni 30.06.2015 tuli alkohoolne jook uuesti registrisse kanda tarbijapakendi või selle elementide muutmisel. Alates 01.07.2015 tuleb alkohoolne jook uuesti registrisse kanda selle tarbijapakendi märgistusel esitatud kohustusliku teabe muutumisel (v.a. tootjapoolse partii tähistuse või selle asukoha muutumisel).

 

Koos taotlusega peab alkoholiregistri volitatud töötlejale esitama:

* tarbijapakendis alkohoolse joogi puhul

  •           volitatud labori väljastatud katseprotokolli
  •           alkohoolse joogi tarbijapakendil kasutatavate etikettide näidised või värvifotod
  •           imporditud alkoholi puhul tollideklaratsiooni originaali tootenäidise impordi kohta
  •           Eestisse toimetatud ühenduse alkoholi puhul alkoholi-, tubaka-, kütuse- ja elektriaktsiisi seaduse §-s 45 sätestatud saatelehe.

* tarbijapakendisse pakendamata alkohoolse joogi puhul

  •           volitatud labori väljastatud katseprotokolli
  •           imporditud alkoholi puhul tollideklaratsiooni
  •           Eestisse toimetatud ühenduse alkoholi puhul alkoholi-, tubaka-, kütuse- ja elektriaktsiisi seaduse §-s 45 sätestatud saatelehe.  

Registri volitatud töötleja otsustab alkoholi registrisse kandmise 10 tööpäeva jooksul alusdokumentide ja kohustuslikule esitamisele kuuluva materjali laekumise päevast arvates.

Registrikanne kehtib 5 aastat. Registrikande pikendamise kohta saate lugeda siit.

Alates 01.01.2015 on riikliku alkoholiregistri toimingute eest tasutavad riigilõivu määrad:

- alkoholi registrisse kandmise taotlemine 10 eurot

- registrikande kehtivuse pikendamine 4 eurot

 

Eestis teostavad alkoholianalüüse registrikande taotlemiseks:

Veterinaar- ja Toidulaboratoorium, Kreutzwaldi 30, Tartu.

Eesti Keskkonnauuringute Keskuse Kesklabor, Marja 4d, Tallinn.

 

Loetelu ametlikest asutustest ja laboratooriumidest, mille on heaks kiitnud või määranud kolmandad riigid eesmärgiga koostada dokumendid, mis peavad kaasnema iga ühendusse imporditava veinipartiiga (Komisjoni määruse (EÜ) nr 555/2008 artikkel 48)

Liikmesriikide nimetatud selliste laborite loetelu, mis on volitatud tegema ametlikke analüüse veinisektoris (Nõukogu määruse (EÜ) nr 479/2008 artikkel 118)

 

Veini käitlev ettevõtja peab edastama riikliku alkoholiregistri volitatud töötlejale iga kuu 15. kuupäevaks aruande paberkandjal või elektrooniliselt tema poolt eelmisel kuul ekspordiks, hulgimüügiks või jaemüügiks suunatud veini kohta.

Failid:
Avaliku teenuse standard - alkoholi registreerimine ja veini aruandlus
Taotluste esitamine läbi riigiportaali eesti.ee
Veini liikumise aruande esitamine läbi riigiportaali eesti.ee
Juhend eraelamus valmistatud alkohoolse joogi nõuetekohaseks turustamiseks

Web by OK Interactive