Vesiviljelusettevõtete tunnustamine

Tunnustamisele kuuluvad ehitised, kus veelooma peetakse turuleviimise eesmärgil, välja arvatud:

1) püügitiik, mida taasasustatakse tunnustatud ehitisest pärit veeloomadega;

2) ehitis, kus veeloomi (kalu) peetakse väikeses koguses (kuni 100 kg toodangut päevas) turule viimise eesmärgil. Vähikasvatamisega tegelevad ehitised kuuluvad siiski tunnustamisele olenemata toodangu suurusest.

Tunnustamise nõue tuleneb põllumajandusministri 18. 12. 2002. a määrusest nr 88 „Registreerimisele ja teatud juhtudel tunnustamisele kuuluvate loomakasvatushoonete ja -rajatiste ning loomade pidamiseks piiritletud alade loetelu ning nende registreerimise ja tunnustamise kord

 

Ehitise tunnustamiseks peab ehitis kõigepealt olema registreeritud PRIA registris.

Seejärel tuleb esitada tunnustamise taotlus maakonna veterinaarkeskusele.

Taotluses tuleb esitada:

1) taotleja nimi ja isiku- või registrikood;

2) taotleja elu- või asukoht ja aadress;

3) taotleja sidevahendite (telefon, faks, elektronpost) kontaktandmed;

4) ehitise, mille tunnustamist taotletakse, asukoht, aadress ja PRIA registreerimise number;

5) ehitises, mille tunnustamist taotletakse, tegevuse korraldamise eest vastutava isiku või ettevõtte juhi nimi ja tema sidevahendite kontaktandmed;

6) tegevusvaldkond, millega ehitises tegeletakse, näidates sealhulgas ära veeloomaliigi.

Kui taotluse esitab taotleja esindaja, tuleb punktides 1 kuni 3 nimetatud andmed taotluses märkida ka taotleja esindaja kohta.

Ehitise tunnustamise taotlusele lisatavad andmed ja dokumendid:

  • äriregistrisse kandmata füüsilisest isikust ettevõtja puhul Maksuameti või tema kohaliku asutuse tõend ettevõtja registreerimise kohta maksukohustuslaste registris;
  • kasutatava ehitise puhul koopia kasutusloast, mille kohalik omavalitsus on väljastanud vastavalt «Planeerimis- ja ehitusseadusele» või «Ehitusseadusele»;
  • asendiplaan koos vee- ja kanalisatsiooni välisvõrkude plaaniga;
  • ruumide plaan koos seadmete paigutuse ning vee- ja kanalisatsiooni sisevõrkude plaaniga;
  • tootmise eesmärk;
  • vesiviljelussüsteemi või sisseseade tüüp;
  • maksimaalne tootmismaht;
  • kasvatatavate veeloomade liigid.


Järelevalveametnik võib küsida lisaks eelnevale veel juurde täiendavaid andmeid ja dokumente.


Web by OK Interactive