Loomapidaja ja ehitise registreerimine PRIAs

Vesiviljeluslooma pidamiseks peab loomapidaja olema registreeritud põllumajandusloomade registris (PRIAs). Samuti peab olema PRIAs registreeritud vesiviljelusloomade pidamiseks kasutatav hoone või rajatis või selleks piiritletud ala (ehitis).

 

Registreerimisele kuuluvad hooned ja -rajatised (sh kasvandused ja püügitiigid) ning vesiviljelusloomade pidamiseks piiritletud alad (edaspidi ehitised), kus tegeletakse veelooma kasvatamisega kasvanduses või molluskikasvatusalal ning kus kasutades tehnoloogiat, mis on välja töötatud veeloomade toodangu suurendamiseks üle keskkonna loomuliku tootmisvõimsuse (see tähendab vesiviljelusega).

Registreerima ei pea ehitist, kus peetakse veelooma dekoratiivsel eesmärgil ning kus puudub vahetu kontakt loodusliku veekoguga või mis on varustatud heitveekäitlussüsteemiga, mis tõkestab haigusetekitaja leviku looduslikku veekogusse.

 

Taotluse vormid leiab PRIA kodulehelt.

 

Taotlus peab sisaldama järgmisi andmeid:

1) taotleja nimi ja isiku- või registrikood;

2) taotleja elu- või asukoht ja aadress;

3) taotleja sidevahendite (telefon, faks, elektronpost) kontaktandmed;

4) ehitise, mille registreerimist taotletakse, asukoht ja aadress;

5) ehitises, mille registreerimist taotletakse, tegevuse korraldamise eest vastutava isiku või ettevõtte juhi nimi ja tema sidevahendite kontaktandmed;

6) tegevusvaldkond, millega ehitises tegeletakse, näidates sealhulgas ära ka veeloomaliigid.

 

Täidetud taotlus koos koopiaga isikut tõendavast dokumendist tuleb edastada PRIA maakondlikule teenindusbüroole.

 

Võimalik on registreerimine teha ka kliendiportaali e-PRIA kaudu.

 

Registrisse kantud ehitisele (kala- või vähikasvandusele, või püügitiigile) antakse registreerimise number.

 

Kui loomapidaja või ehitise registreerimisel esitatud andmed muutuvad, tuleb neist muudatustest teavitada PRIAt 7 päeva jooksul.

 

Kui vesiviljelusloomade pidamiseks kasutatakse mitut lähestikku asuvat hoonet või ala, mida saab käsitleda ühtse kompleksina ning kus peetavad vesiviljelusloomad moodustavad ühtse karja, on võimalik need registreerida ühe ehitisena. Selleks peab olema Veterinaar- ja Toiduameti nõusolek. Nõusoleku saamiseks tuleb loomapidajal esitada taotlus ja vastavad andmed (kaart ehitise moodustavate hoonete või alade kohta ning sel vesiviljelusloomade pidamise kirjelduse kohta) tegevuskohajärgse maakonna veterinaarkeskusele.


Web by OK Interactive