Toidu vedu

Teavitatud toiduettevõtted                                Dokumendivormid

Toidu veole esitatavad nõuded ja toiduveo ettevõttest teatamine

Kõik toidu käitlemisega tegelevad ettevõtjad (toidu käitleja) alates tootmisest kuni toidu tarbijale üleandmiseni sh toiduveo ettevõtted peavad teavitama oma tegevusest Veterinaar- ja Toiduametit (VTA). Toiduveo ettevõte on ettevõte, kes tegeleb toidu veoga. Teavitatud veoettevõtted on leitavad avaliku päringu kaudu.

Toiduohutuse tagamiseks tuleb toidu veol järgida allpool olevaid nõuded:

 • toidu käitleja on kohustatud kontrollima toidu ja selle käitlemise nõuetekohasust;
 • toidu veol peab olema tagatud hügieenireeglite - 852/2004 II lisa IV ptk. nõuete täitmine;
 • toiduveo ettevõtte peab koostama enesekontrolliplaani, mis hõlmab sõiduki/sõidukite puhastamis- ja pesemise korraldust ning eritemperatuuri vajava toidu puhul ka temperatuuri tagamise põhimõtteid. Eenesekontrolliplaani koostamise juhiseid toiduveoettevõttele leiab käesoleva juhendi lõpust;
 • toitu käitlev töötaja peab enne tööle asumist ja regulaarselt töötamise ajal käima tervisekontrollis, mida tõendab kehtiv tervisetõend;
 • kui ettevõte transpordib eritemperatuuri vajavat toitu, peab enesekontrolliplaanis olema kajastatud tegevused, millega transpordi ajal tagatakse toidu temperatuuri tõusmine mitte üle lubatud piiri, lisaks peavad olema kirjeldatud korrigeerivad tegevused - mida tehakse, kui veovahendi külmiku temperatuur tõuseb üle lubatud piiri;
 • eritemperatuuri vajava toidu veo korral peab olema tagatud külmaketi katkematus;
 • tagatud peab olema nõuetekohane külmutatud toidu käitlemine ja vedu;
 • kiiresti riknevate külmutatud toiduainete veoks kasutatava sõiduki puhul õhutemperatuuri registreerimiseks peab olema nõuetekohane mõõtevahend (kontrollimise tingimused ja kord).

Järelevalveasutusel on õigus teha ettepanekuid ettevõtte enesekontrolliplaani muutmiseks ja/või täiendamiseks.

NB! käideldava toidu ning käitlemise nõuetekohasuse eest vastutab toidu käitleja sh. toiduveo ettevõtted!

Teavitamine

Toiduveo ettevõte on ettevõte, kes tegeleb toidu veoga ning selline ettevõte kuulub Toiduseaduse §7 lõike 1 alusel teavitamisele.

Erisus 1: Sellised tegevusloaga/teavitatud toidukäitlemise ettevõtted, kes kasutavad oma ettevõttes käideldud toidu veoks ettevõttele kuuluvat sh renditud veovahendit, ei kuulu täiendavalt teavitamisele. Nimetatud ettevõtetele kuuluvate veokite vastavust kehtivatele nõuetele, hinnatakse ettevõtete tunnustamisel ja vastavate ettevõtete üle järelevalve teostamise käigus.

Erisus 2: Vedukautod (nina) ei kuulu teavitamisele aga teavitamisele kuuluvad nt. haagised.

Kuidas ja millal tuleb  toiduveo ettevõttest teavitada?
Enne käitlemise alustamist  tuleb toiduveo ettevõtjal esitada  teavitamise avalduse. Avaldus tuleb esitada asukohajärgsele Veterinaar- ja Toiduameti maakonna veterinaarkeskusele (VTA). Juhul kui toiduveoettevõtte veovahendeid hoitakse/gara˛eeritakse mitmes maakonnas, siis valib käitleja, millist maakonna veterinaarkeskust ta teavitab.

Avalduse võib esitada veterinaarkeskusele kohapeal, posti teel või digiallkirjastatuna elektrooniliselt. Avaldus peab olema allkirjastatud käitleja seadusjärgse esindaja (juriidiline isik, juhatuse liikme) või volikirja alusel volitatud isiku poolt.

Teavitamise avalduse registreerimise hetkest Veterinaar- ja Toiduametis loetakse ettevõte teavitatuks ja andmed ettevõtte kohta kantakse teavitatud veoettevõtete nimekirja.

Ettevõtte teavitamise avalduse esitamise hetkest  peab toidu vedajal olema täidetud kõik nõuded, mis toiduveoettevõttele kohalduvad (enesekontrolliplaan, tervisetõend jne). Alles pärast seda kui käitlejal on selge valmisolek nõuete täitmise osas, saab ta toidu veoga alustada.

Muudatustest teavitamise, tegevuse lõpetamise või peatamise korral  tuleb teavitamise avaldus esitada sellele maakonna veterinaarkeskusele, kellele esitati esmane teavitamise avaldus.

Toiduveoettevõtte teavitamise avalduse vorm (kasutatav alustamise kui ka muutmisest teavitamise korral) on leitav VTA kodulehelt (Toit – Toidu vedu – Dokumendivormid).  

Toidu käitlemine teavitamata ettevõttes on keelatud ja see on karistatav rahatrahviga.

Järelevalve planeerimine ja läbiviimine

Toiduveo ettevõtete üle teostatakse järelevalvet VTA kohalike asutuste järelevalveametnike poolt ettevõtte teavitamisele järgnevalt või tegevusloaga/teavitatud toidukäitlemisettevõtte kontrolli käigus.

Erakorraline inspekteerimine viiakse toiduveoettevõttes läbi juhul kui on põhjust arvata, et tegemist võib olla õigusrikkumisega (nt kaebused).

Peale teavitamist on järelevalveametnikul õigus kasutada isiku või tema esindaja teadmisel olukorra jäädvustamiseks tehnikavahendeid, õigus küsida käitlejalt seletusi, asjakohaseid dokumente.

Järelevalveametnikul on ametitõendi esitamisel õigus takistamatult kontrollida (alus: Toiduseaduse §49):

 • töötajate hügieeninõuete täitmist (sh kehtiva tervisetõendi olemasolu);
 • enesekontrollinõuete ja -plaani täitmist ja tutvuda enesekontrolli tulemustega;
 • veovahendite veoruumi üldist puhtust ja korrasolekut.

Käitleja on kohustatud abistama järelevalveametnikku talle õigusaktidega ettenähtud ülesannete täitmisel.

Kui järelevalveametnik käib veoettevõttes nõuetele vastavust kontrollimas, koostab ta kontrollimise tulemuste kohta kontrollakti. Ettevõtte kontrollaktis fikseerib järelevalveametnik tuvastatud asjaolud ja teeb õiguserikkumise avastamise või põhjendatud kahtluse korral toidu käitlejale ettekirjutuse, milles juhib tähelepanu õiguserikkumisele, esitab nõude õiguserikkumise lõpetamiseks ning kohustab tegema õiguserikkumise lõpetamiseks ja edasiste õiguserikkumiste ärahoidmiseks vajalikke toiminguid. Järelevalveametniku poolt määratud tähtaja jooksul ettekirjutuste täitmata jätmise  korral võib järelevalveasutus kohaldada sunnivahendit kuni Toiduseaduse 10 peatükis sätestatud vastutusele võtmiseni välja. Sunniraha ülemmäär on  640 eurot.

Riigilõivu teavitamisel ega tunnustamisel tasuma ei pea. Alates 2010. aasta 1. jaanuarist rakendatakse teavitamisele kuuluva ettevõtte puhul toidujärelevalve tasu (alus: Toiduseaduse § 491). Järelevalvetasu maksmiseks kohustatud isikuks on isik, kelle suhtes on järelevalveametnik teinud toidujärelevalve toimingu. Kohustatud isik maksab tunnitasu toidujärelevalve toimingu tegemisele kulunud aja eest, kuid mitte rohkem kui kaheksa tunni eest ühe kontrollkäigu kohta. Järelevalveametniku kulutatud aeg arvestatakse tunni täpsusega ja iga alustatud tund loetakse järgmiseks täistunniks. Arvesse ei võeta järelevalvetoimingu tegemise paika kohalesõiduks kulutatud aega (vt toidujärelevalve tasu).

Enesekontrolliplaani koostamise juhend

Toidu veoks kasutatavad sõidukid ja mahutid peavad olema puhtad, heas seisukorras, puhastatavad ja desinfitseeritavad. Toidu veol peab toit olema kaitstud saastumise eest ning vajadusel peab olema tagatud toidu hoidmine sobival temperatuuril ning võimalus temperatuuri jälgida.  

Enesekontrolliplaan hõlmab puhastamis- ja pesemisplaani ning eritemperatuuri vajava toidu puhul ka temperatuuri tagamise põhimõtteid.

Eritemperatuuri vajavad tooted on näiteks külmutatud/jahutatud kala, jäätis, soe lõuna jne. Eritemperatuuri mitte vajavad tooted on näiteks liht- ja valikpagaritooted, puu- ja köögiviljad.

Enesekontrolliplaani koostamisel tee näiteks nii:

 • Kajasta enesekontrolliplaani veo osas, milliseid sõidukeid (sõiduki registreerimise number) ja mis eesmärgil kasutatakse (tooraine tarneks, valmistoodangu veoks).
 • Kirjelda, kuidas toimub toidu vedu ja millist veotaarat kasutatakse.
 • Puhastamisplaani tegemisel määra tegevused ja sagedused sõiduki/mahutite puhastamiseks, pesuks ja desinfitseerimiseks.
 • Kirjelda, kuidas on toit kaitstud mistahes saastumise eest toidu veol – sõidukiga ei veeta midagi muud peale toidu või kui veetakse, siis on toidud piisavalt eraldatud (nt mahutites, termostes) või veetakse toitu eraldi aegadel ning enne toidu transporti sõiduk puhastatakse ja desinfitseeritakse põhjalikult.
 • Kui transporditakse eritemperatuuri vajavat toitu, peab enesekontrolliplaanis olema kajastatud tegevused, millega transpordi ajal tagatakse toidu temperatuuri tõusmine mitte üle lubatud piiri. Veokis või mahutis peab olema võimalus temperatuuri regulaarselt kontrollida ja jälgida (termomeeteri olemasolu).
 • Enesekontrolliplaanis peavad olema kirjeldatud korrigeerivad tegevused - mida tehakse, kui veovahendi külmiku temperatuur tõuseb üle lubatud piiri.
 • Kui toit on eritemperatuuri vajav, kuid toidu vedu ei ole regulaarne ning transpordi teekond on lühike (lähedalasuvast punktist), ei ole vajalik toidu hoidmine veo ajal spetsiaalsetes mahutites. Lubatud temperatuuri kõikumine toidu transpordil on maksimaalselt ±3 °C.
 • Kuumalt säilitatava valmistoidu turustamiseks peab olema alati tagatud, et toidu temperatuur ei lange alla +63 °C (toidu transport spetsiaalsetes mahutites).
 • Külmutatud toidu veol kasutatavad veovahendid, millega osutatakse teenust ainult kohalikul turul (Eesti Vabariigis), ei pea olema varustatud Euroopa standarditele EN 12830, EN 13485, EN 13486 vastavate registreerivate mõõtevahenditega, piisab kui on olemas standarditele vastav mõõtevahend (enne 01.01.2006. a paigaldatud mõõtevahenditele standardi nõue ei kehti).
 • Eestis registreeritud veovahenditel, millega teostatakse rahvusvahelisi vedusid, peavad olema täidetud määruse (EÜ) nr 37/2005 artiklis 2 esitatud nõuded temperatuuri jälgimise ja salvestamise kohta.

 

Viimati muudetud 24.10.2016

 


Web by OK Interactive