Toidu vedu

Teavitatud toiduettevõtted                                Dokumendivormid

Toidu veole esitatavad nõuded ja toiduveo ettevõttest teatamine

Toiduveo ettevõte on ettevõte, kes tegeleb toidu veoga.

Toiduohutuse tagamiseks tuleb toidu veol järgida allpool olevaid nõuded:

 • toidu käitleja on kohustatud kontrollima toidu ja selle käitlemise nõuetekohasust;
 • toidu veol peab olema tagatud hügieenireeglite täitmine;
 • toiduveo ettevõtte peab koostama enesekontrolliplaani, mis hõlmab sõiduki/sõidukite puhastamis- ja pesemise korraldust ning eritemperatuuri vajava toidu puhul ka temperatuuri tagamise põhimõtteid. Enesekontrolliplaani koostamise juhend on leitav rubriigist Info- ja juhendmaterjalid (enesekontrolliplaani koostamise juhiseid toiduveoettevõtte osas leiab ka lehekülje lõpust);
 • toitu käitlev töötaja peab enne tööle asumist ja regulaarselt töötamise ajal käima tervisekontrollis, mida tõendab kehtiv tervisetõend;
 • kui ettevõte transpordib eritemperatuuri vajavat toitu, peab enesekontrolliplaanis olema kajastatud tegevused, millega transpordi ajal tagatakse toidu temperatuuri tõusmine mitte üle lubatud piiri, lisaks peavad olema kirjeldatud korrigeerivad tegevused - mida tehakse, kui veovahendi külmiku temperatuur tõuseb üle lubatud piiri;
 • eritemperatuuri vajava toidu veo korral peab olema tagatud külmaketi katkematus;
 • tagatud peab olema nõuetekohane külmutatud toidu käitlemine ja vedu;
 • kiiresti riknevate külmutatud toiduainete veoks kasutatava sõiduki puhul õhutemperatuuri registreerimiseks peab olema nõuetekohane mõõtevahend (kontrollimise tingimused ja kord).

Järelevalveasutusel on õigus teha ettepanekuid ettevõtte enesekontrolliplaani muutmiseks ja/või täiendamiseks.

NB! käideldava toidu ning käitlemise nõuetekohasuse eest vastutab toidu käitleja!

Millal tuleb esitada majandustegevusteade?

Toiduveo ettevõte on ettevõte, kes tegeleb toidu veoga ning sellisel ettevõttel on Toiduseaduse §7 lõike 1 alusel teatamiskohustus st, et toidu veoga tegeleval ettevõttevõttel  tuleb esitada majandustegevusteade.

Erisus 1: Sellised tegevusloaga/teatamiskohustusega toidukäitlemise ettevõtted, kes kasutavad oma ettevõttes käideldud toidu veoks ettevõttele kuuluvat sh renditud veovahendit, ei pea toidu veost täiendavalt teatama. Nimetatud ettevõttele kuuluvate veokite vastavust kehtivatele nõuetele, hinnatakse ettevõtte  tegevusloa väljastamisele eelneval kontrollil ja vastava ettevõtte üle järelevalve teostamise käigus.

Majandustegevusteade tuleb esitada enne käitlemise alustamist! Ettevõtte majandustegevusteate esitamise hetkest  peab toidu vedajal olema täidetud kõik nõuded, mis toiduveoettevõttele kohalduvad (enesekontrolliplaan, tervisetõend jne). Alles pärast seda kui käitlejal on selge valmisolek nõuete täitmise osas, saab ta toidu veoga alustada.

Kuidas majandustegevusteadet esitada?

Majandustegevusteate näidisvorm on kättesaadav Veterinaar- ja Toiduameti veebilehel (Toit – Toidu vedu – Dokumendivormid). Elektrooniliselt on võimalik teadet täita Eesti teabevärava eesti.ee või Põllumajandusministeeriumi kliendiportaali (KP) kaudu (teenuse kasutamine nõuab autentimist ID-kaardi, Mobiil-ID või internetipanga kaudu).

Majandustegevusteate saab esitada:

 • Eesti teabevärava eesti.ee kaudu (teenuse kasutamine nõuab autentimist ID-kaardi, Mobiil-ID või internetipanga kaudu);
 • Põllumajandusministeeriumi kliendiportaali kaudu (vali Continue to this website ning teenuse kasutamine nõuab autentimist ID-kaardi, Mobiil-ID või internetipanga kaudu);
 • digiallkirjastatult e-posti teel ettevõtte asukohajärgsele Veterinaar- ja Toiduameti kohalikule asutusele;
 • posti teel või toimetades ettevõtte asukohajärgsele Veterinaar- ja Toiduameti kohalikule asutusele;
 • notari kaudu.

Juhul kui toiduveoettevõtte veovahendeid hoitakse/gara˛eeritakse mitmes maakonnas, siis valib käitleja, millist Veterinaar-ja Toiduameti kohalikku asutust ta teavitab.

Juhul kui esitatud majandustegevusteates on andmed muutunud tuleb vastavatest muudatustest hiljemalt viie tööpäeva jooksul VTAle teada anda. Kui otsustatakse loobuda toidu käitlemisest, kas teatud tähtajani või lõplikult, siis peab sellest samuti VTAd teavitama. Muudatustest ja toidu käitlemisest loobumisest teatamiseks kasutada eelpool nimetatud teate esitamise viise. Muudatustest ja toidu käitlemisest loobumise teade tuleb esitada samale VTA kohalikule asutusele, kellele esitati esmane majandustegevusteade. Kui esitate teate läbi kliendiportaali, siis suunatakse see automaatselt õigele üksusele.

Majandustegevusteate esitamise  hetkest KPs või paberkandjal esitatud avalduse registreerimisest VTA-s loetakse ettevõte teavitatuks ja andmed ettevõtte kohta kantakse teavitatud veoettevõtete nimekirja. Teavitatud veoettevõtete nimekiri on leitav VTA kodulehel.

Toidu käitlemine ettevõttes, mille kohta ei ole majandustegevusteadet esitatud on keelatud ja see on karistatav rahatrahviga.

Järelevalve planeerimine ja läbiviimine

Toiduveo ettevõtete üle teostatakse järelevalvet VTA kohalike asutuste järelevalveametnike poolt ettevõtte majandustegevusteate esitamisele järgnevalt või tegevusluba omava/teatamiskohustusega ettevõtte kontrolli käigus.

Erakorraline inspekteerimine viiakse toiduveoettevõttes läbi juhul kui on põhjust arvata, et tegemist võib olla õigusrikkumisega (nt kaebused).

Peale majandustegevusteate saamist on järelevalveametnikul õigus kasutada isiku või tema esindaja teadmisel olukorra jäädvustamiseks tehnikavahendeid, õigus küsida käitlejalt seletusi, asjakohaseid dokumente.

Järelevalveametnikul on ametitõendi esitamisel õigus takistamatult kontrollida (alus: Toiduseaduse §49):

 • töötajate hügieeninõuete täitmist (sh kehtiva tervisetõendi olemasolu);
 • enesekontrollinõuete ja -plaani täitmist ja tutvuda enesekontrolli tulemustega;
 • veovahendite veoruumi üldist puhtust ja korrasolekut.

Käitleja on kohustatud abistama järelevalveametnikku talle õigusaktidega ettenähtud ülesannete täitmisel.

Kui järelevalveametnik käib toidukäitlemisettevõttes nõuetele vastavust kontrollimas, koostab ta kontrollimise tulemuste kohta ettevõtte nõuetele vastavuse hindamise akti. Ettevõtte nõuetele vastavuse hindamise aktis teeb  ta õiguserikkumise avastamise või põhjendatud kahtluse korral toidu käitlejale ettekirjutuse, milles juhib tähelepanu õiguserikkumisele, esitab nõude õiguserikkumise lõpetamiseks ning kohustab tegema õiguserikkumise lõpetamiseks ja edasiste õiguserikkumiste ärahoidmiseks vajalikke toiminguid. Järelevalveametniku poolt määratud tähtaja jooksul ettekirjutuste täitmata jätmise  korral võib järelevalveasutus kohaldada sunnivahendit (KorS §23). Sunniraha ülemmäär on  9600 eurot.

Riigilõivu loakohustusega ja teatamiskohustusega majandustegevuse alustamisel  tasuma ei pea. Teatamis- ja loakohustusega ettevõtete puhul rakendatakse toidujärelevalvetasu (edaspidi järelevalvetasu, alus: Toiduseaduse § 491). Järelevalvetasu maksmiseks kohustatud isikuks on isik, kelle suhtes on järelevalveametnik teinud toidujärelevalve toimingu. Kohustatud isik maksab tunnitasu toidujärelevalve toimingu tegemisele kulunud aja eest, kuid mitte rohkem kui kaheksa tunni eest ühe kontrollkäigu kohta. Järelevalveametniku kulutatud aeg arvestatakse tunni täpsusega ja iga alustatud tund loetakse järgmiseks täistunniks. Arvesse ei võeta järelevalvetoimingu tegemise paika kohalesõiduks kulutatud aega (vt toidujärelevalve tasu).

Enesekontrolliplaani koostamise juhend

Toidu veoks kasutatavad sõidukid ja mahutid peavad olema puhtad, heas seisukorras, puhastatavad ja desinfitseeritavad. Toidu veol peab toit olema kaitstud saastumise eest ning vajadusel peab olema tagatud toidu hoidmine sobival temperatuuril ning võimalus temperatuuri jälgida.

Enesekontrolliplaan hõlmab puhastamis- ja pesemisplaani ning eritemperatuuri veetava toidu puhul ka temperatuuri tagamise põhimõtteid.

Eritemperatuuri vajavad tooted on näiteks külmutatud/jahutatud kala, jäätis, soe lõuna jne. Eritemperatuuri mitte vajavad tooted on näiteks liht- ja valikpagaritooted, puu- ja köögiviljad.

Enesekontrolliplaani koostamisel tee näiteks nii:

 •  Kajasta enesekontrolliplaani veo osas, milliseid sõidukeid (sõiduki registreerimise number) ja mis eesmärgil kasutatakse (tooraine tarneks, valmistoodangu veoks).
 • Kirjelda, kuidas toimub toidu vedu ja millist veotaarat kasutatakse.
 • Puhastamisplaani tegemisel määra tegevused ja sagedused sõiduki/mahutite puhastamiseks, pesuks ja desinfitseerimiseks.
 • Kirjelda, kuidas on toit kaitstud mistahes saastumise eest toidu veol – sõidukiga ei veeta midagi muud peale toidu või kui veetakse, siis on toidud piisavalt eraldatud (nt mahutites, termostes) või veetakse toitu eraldi aegadel ning enne toidu transporti sõiduk puhastatakse ja desinfitseeritakse põhjalikult.
 • Kui transporditakse eritemperatuuri vajavat toitu, peab enesekontrolliplaanis olema kajastatud tegevused, millega transpordi ajal tagatakse toidu temperatuuri tõusmine mitte üle lubatud piiri. Veokis või mahutis peab olema võimalus temperatuuri regulaarselt kontrollida ja jälgida (termomeeteri olemasolu).
 • Enesekontrolliplaanis peavad olema kirjeldatud korrigeerivad tegevused - mida tehakse, kui veovahendi külmiku temperatuur tõuseb üle lubatud piiri.
 • Kui toit on eritemperatuuri vajav, kuid toidu vedu ei ole regulaarne ning transpordi teekond on lühike (lähedalasuvast punktist), ei ole vajalik toidu hoidmine veo ajal spetsiaalsetes mahutites. Lubatud temperatuuri kõikumine külmutatud toidu transpordil on maksimaalselt ±3 °C.
 • Kuumalt säilitatava valmistoidu turustamiseks peab olema alati tagatud, et toidu temperatuur ei lange alla +63 °C (toidu transport spetsiaalsetes mahutites).
 • Külmutatud toidu veol kasutatavad veovahendid, millega osutatakse teenust ainult kohalikul turul (Eesti Vabariigis), võivad olla aga ei pea ilmtingimata olema varustatud Euroopa standarditele EN 12830, EN 13485, EN 13486 vastavate registreerivate mõõtevahenditega nt. enne 01.01.2006. a paigaldatud mõõtevahenditele standardi nõue ei kehti. Antud erisuse andmisel on tuginetud määruse 37/2005(EÜ) artikkel 3 lõikele 1, mille alusel ei kohaldu standardile EVS-EN 12830 vastava  automaatse temperatuurinäidu salvestusvahendi (meeriku) olemasolu nõue külmutatud toidu siseriiklikul veol. Antud juhul piisab, kui temperatuuri mõõdetakse kaubaruumis ühe, nähtaval kohal asuva termomeetriga.
 • Eestis registreeritud veovahenditel, millega teostatakse rahvusvahelisi vedusid, peavad olema täidetud määruse (EÜ) nr 37/2005 artiklis 2 esitatud nõuded temperatuuri jälgimise ja salvestamise kohta.

 

Viimati muudetud 13.11.2014


Web by OK Interactive