Uuendtoit

Euroopa Liidu turule lubatud uuendtoitude nimekiri (28.09.2017 seisuga)

 

Mis on uuendtoit?

Uuendtoit (novel food) on  toit, mida ei ole Euroopa Liidus enne 1997.a 15. maid olulisel määral inimeste toiduna kasutatud. Uuendtoidu alla lähevad nii taimed, seened, vetikad, mikroorganismidest saadud toidud, loomse päritoluga toit (nt putukad) kui ka uue tehnoloogia (nt nanotehnoloogia) abil saadud toit.

Uuendtoite võib turustada siis kui selleks on antud vastav luba.

Seni on antud luba umbes 90-le uuendtoidule, nende hulgas on näiteks chia seemned, noni mahl, UV-töödeldud pärm, koriandriseemneõli, laktoferriin, zeaksantiin, metüültselluloos jne.

 

Milliste õigusaktidega on uuendtoit reguleeritud?

Uuendtoitu reguleerib hetkel Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus nr 258/97. Määruse eesmärgiks on, et EL turule jõuaks toit, mis on ohutu inimese tervisele.

1. jaanuarist 2018.a jõustub uus uuendtoidu määrus- Euroopa Parlamendi ja nõukogus määrus nr 2015/2283. Euroopa Komisjon on avaldanud seoses uue uuendtoidu määrusega küsimuste/vastuste dokumendi, mille leiab siit.

Uus uuendtoidu määrus näiteks muudab loaandmissüsteemi lihtsamaks ja kiiremaks ning lihtsustab kolmandatest riikidest pärit traditsioonilise toidu turuleviimist.

 

Kuidas teha kindlaks, kas tegemist on uuendtoiduga või mitte?

Väga head ühte võimalust selleks ei ole. Toidu uuendtoidu staatuse kindlakstegemiseks saab kasutada järgmiseid võimalusi:

 •  Komisjoni uuendtoidu kataloog - siia kantakse info nende ainete/taimede uuendtoidu staatuse kohta, mida on arutatud EL liikmesriikide uuendtoidu spetsialistide ja  Komisjoni tasemel;
 • Turule lubatud uuendtoitude nimekiri- vt nimekirja lehekülje alguses. Nimekirjas olevad ained/taimed/tooted on uuendtoidud
 •  Komisjoni uuendtoitude taotluste nimekiri - nimekiri esitatud uuendtoidu taotlustest (dokumendi pealkiri on Applications for authorization and their status). Nimekirjas olevad ained/taimed on uuendtoidud;
 •  Saksamaa taimede nimekiri - Saksamaa taimede nimekiri, kus teatud juhtudel on välja toodud ka taime uuendtoidu staatus;
 •  Belgia taimede nimekiri - Belgia pädeva asutuse kodulehel on olemas nimekiri taimedest ja nende uuendtoidu staatusest;
 •  Itaalia taimede nimekiri - Itaalias toidulisandites lubatud taimed. Selles nimekirjas olevaid taimi võib kasutada toidulisandites. See nimekiri on uuendamisel ja kavandatava teksti leiab siit;
 •  EuroFIR-Nettox taimede nimekiri - üldjuhul arvatakse, et selles nimekirjas olevad taimed ei ole uuendtoidud;
 •  BELFRIT taimede nimekiri - Belgia, Prantsusmaa ja Itaalia koostöös valminud nimekiri taimedest, mida on lubatud/keelatud toidulisandites kasutada. Ka neid taimi ei peeta EL-s uuendtoiduks;
 •  Austria nimekiri teedes kasutatud taimedest - nimekirjas olevad taimed ei ole uuendtoidud;
 •  Soome metsataimede nimekiri - nimekirjas olevad metsataimed ei ole uuendtoidud;
 •  Itaalia ainete nimekiri  - Itaalias toidulisandites kasutada lubatud ained, mida ei peeta uuendtoiduks;
 •  RASFF teated – toidu ja sööda kiirhoiatussüsteem, kus on võimalik saada infot selle kohta, milliseid mittelubatud uuendtoite on EL turult leitud. Otsingus valida ohu kategooriaks GMO/novel food.

NB! Tähelepanu tuleb pöörata sellele, et on Komisjoni uuendtoidu kataloogis ja Belgia nimekirjas on 3 uuendtoidu staatust: on uuendtoit, ei ole uuendtoit ja ei ole uuendtoit toidulisandites. See tähendab seda, et kui taim ei ole uuendtoit toidulisandites (nt käsekäsn, lad.k. Inonotus obliquus), siis võib seda taime kasutada ainult toidulisandites. Muul otstarbel kasutamiseks (tavatoiduna) on vaja juba uuendtoidu luba.

 

Kuidas tõestada, et tegemist ei ole uuendtoiduga?

Kui puudub info selle kohta, kas tegemist on uuendtoiduga või mitte, siis kohustus tõendada toidu mitte-uuendtoidu staatust, lasub toidu käitlejal.

Selleks tuleb pädevale asutusele esitada vastavad dokumendid, mis tõendavad, et toitu on kasutatud EL-s enne 1997. aastat olulisel määral inimeste toiduna.

Nendeks dokumentideks võivad olla: müügiarved, impordidokumendid, hinnakirjad, FAO statistika, kirjandusallikad, toodete märgistused (kuupäevaga) jne.

Tähelepanu tuleb pöörata sellele, et kõnealust toodet  oleks kasutatud toiduna, mitte teisel otstarbel (nt ravimina, söödana, kosmeetikatootena jne). Lisaks peab toodet olema kasutatud EL liimesriigis (nt Venemaa ei lähe arvesse).

Komisjon on välja töötanud juhendi selleks, kuidas tõestada, et toodet on tarbitud toiduna olulisel määral.

 

Kuidas saab luba uuendtoidu turustamiseks?

Euroopa Liidus võib turustada ainult loa saanud uuendtoite. Loa saamiseks tuleb esitada taotlus pädevale asutusele. Taotluse võib esitada peale Eesti ka teise EL liikmesriigi pädevale asutusele. Pädevate asutuste nimekirja leiab siit. Sisuliselt on taotluse näol tegemist taotleja koostatud riskihinnanguga uuendtoidule.

Taotlus peab sisaldama näiteks andmeid toidu omaduste, kasutuseesmärgi, tootmisprotsessi ja uuendtoidu ohutuse kohta (nt toksikoloogilised, allergoloogilised, metabolismi  jm uuringud) ning muid vajalikke andmeid. Komisjoni soovituse taotluses esitavate andmete kohta leiab siit

Esialgse hinnangu uuendtoidu kohta teeb pädev asutus, mis saadetakse teistele EL liikmesriikidele arvamuse avaldamiseks. Kui vastuväiteid ei esitata, siis antakse uuendtoidule kasutusluba (vastava riigi pädeva asutuse poolt).

Kui aga esineb vastuväiteid, siis saadetakse taotlus edasi hindamiseks Euroopa Toiduohutusametile (EFSA) ning kui EFSA hinnang on positiivne ning liikmesriikidel ja Komisjonil vastuväiteid ei ole, saab antakse uuendtoidule kasutusluba (Komisjoni poolt). 

Uuendtoidu turule lubamine võtab normaaljuhul aega umbes 3 aastat ning luba annab taotluse esitajale õiguse turustada seda uuendtoitu kõigis liikmesriikides.

Loetelu uuendtoidu lubadest on leitav  Komisjoni kodulehelt.

Samuti leiab sealt esitatud taotluste loetelu.

 

Kas ja kuidas teised ettevõtted saavad turustada loa saanud uuendtoite?

Uuendtoidu loa otsus antakse konkreetsele ettevõttele, kes on taotluse esitanud.

Kui teised ettevõtted soovivad turustada loa saanud uuendtoite, siis sellest tuleb teavitada Komisjoni.

Selleks tuleb pädevale asutusele esitada andmed, et turuleviidav toit on samaväärne loa saanud uuendtoiduga. Teavitatud uuendtoidu nimekiri on leitav Komisjoni kodulehelt.

Teavitama peab see ettevõte, kes toob uuendtoidu esimesena EL turule ehk järgmised edasimüüjad enam teavitama ei pea.

 

Kuidas peab uuendtoitu märgistama? 

Uuendtoidu märgistamisel tuleb lähtuda toidu märgistusele esitatavatest üldnõuetest, erinõuded uuendtoitudele tuuakse vajadusel välja loa andmise otsuses.

Seda, et tegemist on uuendtoiduga, toote märgistusel eraldi välja tooma ei pea.

Kui turule lubatud uuendtoidu kohta soovitakse esitada tervisealaseid väiteid, siis tuleb need väited (nagu muu toidu puhul) esitada kooskõlas Euroopa Parlamendi ja nõukogu (EÜ) määrusega nr 1924/2006.

 

Kasulikud lingid:

Failid:
Loa saanud uuendtoitude nimekiri (28.09.2017 seisuga)
Infoleht uuendtoidu ja uue määruse kohta
Uuendtoidu taotluse skeem (EFSA)

Web by OK Interactive