Kiirhoiatussüsteem - RASFF

Euroopa Parlamendi ja Nõukogu määrusega (EÜ) nr 178/2002  on loodud Toidu- ja söödaalane kiirhoiatussüsteem - Rapid Alert System for Food and Feed  (edaspidi RASFF), mida haldab Euroopa Komisjon (edaspidi komisjon) ja milles osalevad liikmesriigid, Norra, Šveits, Liechtenstein, Island,  komisjon ja Euroopa Toiduohutusamet. Määruse nr 178/2002 artiklis 50 sätestatakse RASFFi reguleerimisala ja nõuded selle toimimisele. RASFF-i rakendusalasse kuuluvad toidu, toiduga kokkupuutuvate materjalide või söödaga seotud otsesed või kaudse riskid inimeste tervisele ning söödaga seotud tõsised riskid inimeste või loomade tervisele või keskkonnale. Süsteemi eesmärgiks on tagada süsteemi liikmete vahel kiire infovahetus inimese tervisele toidust, söödast või toiduga kokkupuutuvatest materjalidest tulenevatest riskidest.

Vastavalt Euroopa Komisjoni määrusele (EL) nr 16/2011, millega on kehtestatud toidu- ja söödaalase kiirhoiatussüsteemi rakendusmeetmed, määrab iga võrgustiku liige ühe kontaktasutuse. Eestis on määratud kontaktasutuseks Veterinaar- ja Toiduamet (Toiduseaduse § 48¹) (edaspidi VTA). VTA-s koordineerib RASFF teemalist teabevahetust Euroopa Komisjoni ja teiste Eesti järelevalveasutuste (Terviseamet, Tarbijakaitseamet, Maksu- ja Tolliamet) vahel ning suunab edasist tegevust VTA kontaktisik.

2014. aasta juulis tähistati RASFF süsteemi 35. aastapäeva.

Ülevaate kõigist võrgustiku liikmete poolt koostatud RASFF teadetest avaldab komisjon oma kodulehel: RASFF portaalis.

Zoom


Web by OK Interactive