Kiirhoiatussüsteem - RASFF

Kiirhoiatussüsteem ehk RASFF (Rapid Alert System for Food and Feed) on osa Euroopa Komisjoni infosüsteemidest, mis on loodud (Europa Parlamendi ja Nõukogu määrusega nr (EÜ) 178/2002 Art.50) tarbija kaitsmiseks toidust ja söödast pärinevate ohtude eest.

Süsteemi liikmed on Euroopa Komisjon, Euroopa Toiduohutusamet (European Food Safety Authority- EFSA) ja 27 EL-i liikmesriiki. Peale nende kuuluvad RASFF-i täisliikmetena Island, Liechtenstein ja Norra.

Kui RASFFi liikmel on andmeid tõsise, toidust või söödast tuleneva inimeste tervisega seotud vahetu või kaudse riski kohta, siis peab ta sellest koheselt teavitama Euroopa Komisjoni. Komisjon hindab kogu sissetulnud teavet ning edastab teabe vajalike meetmete rakendamiseks viivitamatult teistele liikmetele. Süsteemi kuuluvad kontaktpunktid kõikides RASFFi liikmesriikides, liikmesorganisatsioonides ja Euroopa Komisjonis, kes vahetavad teavet terviseriskide kohta. Süsteemi liikmed töötavad ööpäevaringselt, mis tagab kiireloomuliste teadete edastamise, vastuvõtmise ja neile vastamise võimalikult lühikese ajaga.

Tulenevalt Toiduseaduse § 512 ja Söödaseaduse § 29 on RASFF kontaktasutuseks Eestis Veterinaar- ja Toiduamet (Euroopa Parlamendi ja Nõukogu määruse(EÜ) nr 882/2004 artikli 35 tähenduses).
Veterinaar - ja Toiduametis (VTA-s)  koordineerib informatsiooni vahetust Euroopa Komisjoni ja teiste Eesti järelevalveasutuste (Tervise-kaitseinspektsioon, Tarbijakaitseamet, Maksu - ja Tolliamet) vahel ning suunab edasist tegevust VTA RASFF kontaktisik. VTA RASFF kontaktisik võtab vastu informatsiooni teistelt Eesti järelevalveasutustelt, vajadusel koostab RASFF teate ja edastab Euroopa Komisjonile. Samuti võtab kontaktisik vastu teated Euroopa Komisjonilt ning vajadusel koordineerib edasist tegevust siseriiklikult.

Süsteemi liikmete poolt koostatud ja Euroopa Komisjonile edastatud RASFF teated, avaldab Euroopa Komisjon  – online andmebaasis

Lisateave aadressil: http://ec.europa.eu/rasff

Zoom


Web by OK Interactive