Söödad
Büroo põhiülesandeks on riikliku järelevalve korraldamine ja teostamine vastavalt söödaseadusele ja valdkonda reguleerivatest õigusaktidest tulenevate nõuete täitmise üle, sealhulgas sööda käitlemisettevõtete tunnustamise ja registreerimise üle, söötade tootmise, töötlemise, turuleviimise, ladustamise ja veo üle ning laboratoorsete uuringute teostamine sööda ohutuse ja nõuetekohasuse hindamiseks.

EL SÖÖDAHÜGIEENI MÄÄRUS 183/2005,  SELLEST TULENEVAD NÕUDED

1.jaanuaril 2006 aastal jõustus Euroopa Parlamendi ja Nõukogu määrus (EÜ) nr 183/2005, millega kehtestati söödahügieeni nõuded. Määruses sätestatud uute hügieenialaste õigusnormide peamine eesmärk on tagada söödaohutus kogu toiduahelas, alates sööda tootmisest turuleviimise eesmärgil kuni toidu tootmiseks peetavate turustamisotstarbeliste loomade söötmiseni. Vastutus söödaohutuse eest lasub sööda käitlejal.
Nõuded laienevad  kõikidele isikutele,  kes tegelevad:

·       söödamaterjali (hein, silo, teravili jne) tootmisega oma ettevõtte tarbeks turustamisotstarbelise loomakasvatussaaduse saamiseks (müüakse piima, liha, mune);

·       söödamaterjali (hein, silo, teravili, rapsikook jne) müügiga;

·       söödamaterjali töötlemisega (kuivatamine, jahvatamine, muljumine jne) oma ettevõtte tarbeks turustamisotstarbelise loomakasvatussaaduse saamiseks;

·        teenuste osutamisega (sööda töötlemis-, ladustamis-, veoteenus)

·        segasööda tootmisega, kasutades täiendsööta, eelsegu või loomset proteiini, oma ettevõtte tarbeks turustamisotstarbelise loomakasvatussaaduse saamiseks;

·        segasööda (täissööt, mineraalne täiendsööt, erisööt jne), söödamaterjali, eelsegu või söödalisandi tootmisega turustamise eesmärgil;

·        segasööda müügiga;

·        toiduainetööstuse (toiduaine- ja pagaritööstused, õlletehased jne) kõrvalsaaduste müügiga;

·        turustamisotstarbelise toidu tootmiseks peetavate loomade söötmisega. 

Nõuded laienevad nii põllumajandusloomade (sealhulgas kalade), lemmikloomade, karusloomade kui ka metsloomade ja -lindude sööda (söödamaterjal, segasööt) tootjatele ja turustajatele või üksnes neile mõeldud söötade vahendajatele.

 

Söödahügieeni määruse nõudeid ei pea täitma isikud, kes tegelevad:

·          sööda tootmisega oma loomadele   - kelle toodang tarbitakse ära oma pere poolt

          - keda ei tarvitata toiduks

          - kellelt saadud toidu väikesi koguseid turustatakse otse lõpptarbijale

·          loomade söötmisega  - kelle toodang tarbitakse ära oma pere poolt

                                                    - keda ei tarvitata toiduks

                                                    - kellelt saadud toidu väikesi koguseid turustatakse otse lõpptarbijale

                                                                                - lehma toorpiim kuni 100 kg päevas või kuni 700 kg nädalas

                                                                                - kitse toorpiim kuni 20 kg päevas

- ute toorpiim kuni 10 kg päevas

- munad kuni 50 linnuga farmist

                                                                   - liha < 10 000 kodulinnult aastas

                                                                                       < 3 000 jäneseliselt aastas või mitme liigi peale kokku

mitte rohkem kui 10 000 looma aastas

                                                                                - kala kuni 100 kg päevas

·          oma tootmistegevusest üle jäänud sööda esmatoodangu (kuni 5 tonni aastas) turustamisega kohalikele põllumajandustootjatele nende enda tarbeks kasutamiseks

·          lemmikloomatoidu jaemüügiga

 Isikud, kellele laienevad söödahügieeni nõuded, peavad esitama Veterinaar- ja Toiduametile andmed ettevõtte tegevuse kohta. Andmete esitamiseks tuleb täita Veterinaar- ja Toiduameti  koduleheküljel olev ettevõtte registreerimise või tunnustamise  avaldus, et kinnitada ettevõtte vastavust  hügieenimääruse lisa I, lisa II või lisa III nõuetele.

 Avaldus saata aadressil: Veterinaar- ja Toiduamet, söötade büroo, Väike-Paala 3, 11415 TALLINN.
 
Vastavalt määruse nr 183/2005 artiklitele 7 ja 18, peavad söödakäitlejad, kes täidavad määruse 183/2005 lisa 2 nõudeid, hiljemalt 1. jaanuariks 2008 esitama pädevale asutusele (Veterinaar- ja Toiduamet) pädeva asutuse poolt nõutavas vormis tõenduse selle kohta, et nad järgivad artiklit 6 ja määruses 183/2005 sätestatud tingimused on täidetud, mis tähendab seda, et lisa 2 nõuete täitjad peavad rakendama HACCP põhimõtteid. Lisa 2 nõudeid peavad täitma kõik turustamisotstarbelise sööda tootjad, sööda vahendajad, importijad, ladustajad, transportijad, pakendajad ja teenuste osutajad. Lisa 2 nõudeid ei pea täitma (ja HACCP põhimõtteid rakendama) ettevõtted, kes toodavad sööta oma loomadele turustamisotstarbelise loomse toidu saamiseks ja ei turusta sööta (ehk siis oma ettevõtte tarbeks sööda tootjad, kes müüvad liha, piima, mune). Nemad täidavad hügieenimääruse lisa 1 ja 3 nõudeid.
 
Lisainformatsioon: www.vet.agri.ee
Söötade büroo:  Kaili Kallit 605 4751
                        Pille Sadrak 605 4752
                        Riina Rand 605 4753
 
 
 

Web by OK Interactive