Pakendivarude kasutamine ja siseriiklikud kokkulepped seonduvalt uute toidu märgistamise nõuete kohaldumisega

Alates 13.12.2014 kohaldub Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EL) nr 1169/2011, milles käsitletakse toidualase teabe esitamist tarbijatele (edaspidi “toidualase teabe määrus“). See määrus muudab müügipakendis toidu märgistamise üldnõudeid ja teeb kohustuslikuks toitumisalase teabe esitamise alates 13.12.2016.

Enne 13.12.2014. a Euroopa Liidu turule viidud või märgistatud toitu, mille toidualane teave ei vasta uutele nõuetele, võib turustada nende varude lõppemiseni. Teiste sõnadega, toitu võib ükskõik millises liikmesriigis pakendada pakendisse, millele trükitud või kleebitud märgistus ei ole kooskõlas uute nõuetega, kuni 12.12.2014 ja turustada siis kuni selle pakendatud toidu varu lõppemiseni. Alates 13. detsembrist 2014 ei tohiks enam toitu pakendada müügipakendisse, millel olev märgistus ei ole kooskõlas uute nõuetega.

Toidualase teabe määrus võeti vastu 2011. aastal ja sellega kohanemiseks anti käitlejatele aega 3 aastat. Kohustusliku toitumisalase teabe esitamise nõude täitmiseks on jätkuvalt aega veel 2 aastat. Siiski on ka siin teatud erandid, millal ei tule toitumisalast teavet esitada (nt mesi, munad jt). Kui aga vabatahtlikult soovitakse esitada toitumisalast teavet enne 13.12.2016, siis alates 13.12.2014 peab see vastama uutele nõuetele.

Uute märgistamisnõuete täitmisega seotud probleemidega seonduvalt, sealhulgas aga ka uutele nõuetele mittevastava märgistusega pakendi kasutamisega seonduvalt, on Põllumajandusministeeriumis toimunud 2 ümarlauda:

  • 22.08.2014 kohtumine Eesti Toiduainetööstuse Liidu ja lihakäitlejate esindajatega lihavalmististe ja –toodete märgistamise teemal,
  • 02.10.2014 kohtumine  piimakäitlejate esindajatega piimatoodete märgistamise teemal.

Mõlemal kohtumisel lepiti kokku täiendavad üleminekuajad uutele nõuetele mittevastava märgistusega olemasolevate pakendite ärakasutamiseks. Liha- ja piimavaldkonnas tehtud kokkulepped on aluseks ka muu toidu uutele nõuetele mittevastava märgistusega olemasolevate pakendite ärakasutamisel.

Alljärgnev kohaldub ainult Eestis riigi siseselt turustatavate pakendite ärakasutamisel.

Käesolevas dokumendis kasutatakse mõisteid  järgmises tähenduses:

  • „vana märgistus“ tähendab müügipakendi märgistust, mis on koostatud kooskõlas Vabariigi Valitsuse 19. detsembri 2003. a määruse nr 324 „Toidu märgistusele esitatavad nõuded ja märgistamise ning muul viisil teabe edastamise kord” (edaspidi VVm 324) nõuetega;
  • „vana toitumisalane teave“ tähendab toitumisalast teavet, mis on esitatud VVm 324 nõuete kohaselt (1. rühm ja 2. rühm);
  • „olemasolev pakend või pakendivaru“ tähendab müügipakendeid, mis on hangitud enne 13.12.2014, ja millele trükitud või kleebitud teave võib  osaliselt olla vastuolus toidualase teabe määruse nõuetega (nt on mittenõuetekohane üksnes toitumisalane teave, toidu nimetuses puudub märge lisatud vee kohta vmt).

Alljärgnev ei kohaldu toitumis- ja/või tervisealaste väidete esitamisega seonduvale.

1. Pakendivarude kasutamine Eesti siseturul

1.1 Toidud, sh toidulisandid (v.a punktides 1.2 – 1.4 kirjeldatud)

 

 

Tähtpäev

Üldine

Tohib ära kasutada vana märgistusega olemasolevaid pakendeid, etikette kuni varude lõppemiseni, kuid mitte kauem kui:

13.06.2015

Erand

Olemasolevad pakendid, mille märgistusel on mittenõuetekohane üksnes toitumisalase teabe osa (esitatakse nt vana toitumisalane teave, GDA-teave)  - pakendivarusid võib kasutada kuni varude lõppemiseni, kuid mitte kauem kui:

13.12.2016

1.2 Liha, hakkliha, lihavalmistised, lihatooted

 

 

Tähtpäev

Üldine

Tohib ära kasutada vana märgistusega olemasolevaid pakendeid, etikette kuni varude lõppemiseni, kuid mitte kauem kui:

13.06.2015

Erand

Lihavalmistised ja lihatooted, mille nimetuses tuleb esitada vee olemasolu, valgu päritolu või märge „liidetud liha“ – asjakohast märget mitteomavaid pakendivarusid (v.a trükitud kestad) võib kasutada kuni varude lõppemiseni, kuid mitte kauem kui:

29.02.2016

Erand

Toorvorstides, šašlõkkides ja ahjupraadides on lubatud nitritite (E249-E250) ja fosfaatide (E338-E452) kasutamine ainult siis, kui toote valmistamisel järgitakse kirjeldusi, mis esitati lihakäitlejate poolt põllumajandusministeeriumi kaudu komisjonile (vt Lisa 1: EE kirjeldused). Eespool kirjeldatule mittevastavate lihavalmististe olemasolevad pakendivarud võib kasutada kuni varude lõppemiseni, kuid mitte kauem kui:

29.02.2016

Erand

Olemasolevad pakendid, mille märgistusel on mittenõuetekohane üksnes toitumisalase teabe osa (esitatakse nt vana toitumisalane teave, GDA-teave)  - pakendivarusid võib kasutada kuni varude lõppemiseni, kuid mitte kauem kui:

13.12.2016

1.3 Kalandustooted

 

 

Tähtpäev

Üldine

Tohib ära kasutada vana märgistusega olemasolevaid pakendeid, etikette kuni varude lõppemiseni, kuid mitte kauem kui:

13.06.2015

Erand

Kalandustooted, mille nimetuses tuleb esitada vee olemasolu, valgu päritolu või märge „liidetud kala“ – asjakohast märget mitteomavaid pakendivarusid (v.a trükitud kestad) võib kasutada kuni varude lõppemiseni, kuid mitte kauem kui:

29.02.2016

Erand

Olemasolevad pakendid, mille märgistusel on mittenõuetekohane üksnes toitumisalase teabe osa (esitatakse nt vana toitumisalane teave, GDA-teave)  - pakendivarusid võib kasutada kuni varude lõppemiseni, kuid mitte kauem kui:

13.12.2016

1.4 Piim ja piimatooted

 

 

Tähtpäev

Üldine

Tohib ära kasutada vana märgistusega olemasolevaid pakendeid, etikette kuni varude lõppemiseni, kuid mitte kauem kui:

13.06.2015

Erand

Olemasolevad pakendid, mille märgistusel on mittenõuetekohane üksnes toitumisalase teabe osa (esitatakse nt vana toitumisalane teave, GDA-teave), sh korratakse rasvasisalduse % pakendi esiküljel või mujal - pakendivarusid võib kasutada kuni varude lõppemiseni, kuid mitte kauem kui:

13.12.2016

Kui ainus mittenõuetekohasus on sõna „Koostis“ kasutamine (toidualase teabe määruse kohaselt tuleb kasutada sõna „Koostisosad“), siis piiranguid olemasoleva pakendi kasutamisel ei kohaldata.

NB! Teistesse liikmesriikidesse turustades peab alates 13.12.2014 turule viidava toidu märgistus vastama toidualase teabe määruse nõuetele, sh toitumisalase teabe osas. Kui toitumisalane teave on pakendil esitatud enne 13.12.2016. a, peab ka see vastama toidualase teabe määruse nõuetele.

2. Andmed olemasolevate pakendivarude kohta

Uutele nõuetele mittevastava märgistusega olemasoleva pakendivaru ärakasutamiseks esitavad Eesti tootjad ja/või valmistajad ja/või pakendajad oma andmed pakendite kohta artiklite kaupa.

Pakendivaru andmete esitamiseks soovitame kasutada etteantud vormi (vt Lisa 2: Tabel).  Palume andmetega täidetud Tabel esitada oma käitlemisettevõtte järelevalveametnikule hiljemalt 31.12.2014. a. Soovituslikul vormil kirjeldatud andmeid võib esitada ka muus kirjalikus formaadis.

Mittenõuetekohase märgistusega olemasoleva pakendivaru ärakasutamise võimalus on ette nähtud meie oma tootjatele/valmistajatele ja/või pakendajatele Eesti siseturul. Kui Eestis asuva käitleja (nt turustaja) teises liikmesriigis asuval lepingupartneril (nt valmistajal) on teises liikmesriigis lubatud pakendivaru kasutada, siis kohalduvad Eesti turul turustamiseks samad üleminekuajad, mis Eesti oma toodete pakenditele.

3. Siseriiklikud kokkulepped toidualase teabe teatud üksikasjade esitamise osas, mis kohalduvad vaid Eestis turustatavale toidule

Eelpool nimetatud ümarlaudadel lepiti kokku ka toidualase teabe teatud üksikasjade esitamise osas, mis kohalduvad vaid Eestis turustatava toidu märgistamisel.

3.1 Maitsestamata piimatoodete e nn mono-piimatoodete osas on riigisiseselt turustatavate toodete puhul lubatud rasva % esitamine toote nimetuse juures, käsitades seda kui toidu nimetuse osa.

Rasva % võib esitada üksnes %-na või koos sõnaga „rasva“/“rasvasisaldus“.

Rasva % esitatakse piimatoote nimetuse juures või samas vaateväljas.

Nn mono-piimatoodetena mõistetakse järgmiseid maitsestamata piimatooteid: piim (sh täispiim, madala rasvasisaldusega piim, rasvatu piim, laktoosivaba piimajook), rõõsad koored, hapendatud piimatooted (hapukoor, pett, keefir, hapupiim, jogurt, kodujuust, kohupiim, kohupiimapasta) ja võiderasvad (ka taimsete rasvadega).

Nn mono-piimatoodetena ei käsitleta juustu, sulatatud juustu, toorjuust, jäätist ning kõiki maitsestatud piimatooteid.

3.2 Maitsestatud piimatoodete puhul (nt maasikajogurt) esitatakse nimetuses või mujal märgistusel rõhutatud koostisosa kogus %-des nimetuse juures või nimetuse vahetus läheduses või koostisosade loetelus selle koostisosaga seonduvalt. Kui rõhutatud koostisosa kogus esitatakse väljaspool koostisosade loetelu, siis peab sellest selguma, mis koostisosa %-ga on tegemist. Nt maasikajogurti korral esitatakse nimetuse vahetus läheduses „15 % maasikaid“ või „30 % maasikamoosi“. Rasvasisalduse % esitamine maitsestatud piimatoodete märgistusel ei ole lubatud.

3.3 Lihavalmistised: alates 24. juunist 2014. a tuleb lisaainete kasutamisel lihavalmististes järgida määrusega (EL) 601/2014, mis muudab lisaainete üldmäärust 1333/2008, kehtestatud nõudeid. Nitritite (E249-250) ja fosfaatide (E338-452) kasutamine toorvorstides, šaslõkkides ja ahjupraadides on lubatud ainult siis, kui toote valmistamisel järgitakse kirjeldusi, mis esitati lihakäitlejate poolt põllumajandusministeeriumi kaudu komisjonile (vt Lisa 1: EE kirjeldused). Lisaainete kasutamise nõuetele mittevastavaid lihavalmistisi võib viia Eesti siseturule kuni 29.02.2016.

3.4 Lisaainete määruses „šašlõkina“ määratletud tooteid (lihavalmistisi) võib vajadusel turustada ka „grill-liha“ nimetusega.

3.5 Süldid: teist päritolu loomse valgu kasutamisel süldi koostises esitatakse selle loomse valgu päritolu koostisosade loetelus (mitte paksus kirjas) ja mitte toote nimetuses.

3.6 Kui toidualase teabe määruse kohaselt tuleb toidu nimetuses esitada järgmised üksikasjad: lisatud vesi, teist päritolu loomne valk (v.a süldid, vt p 3.5), „liidetud liha“, siis  on lubatud need esitada selle nimetuse osana, mis on välja toodud müügipakendil koostisosade loetelu ees.

3.7 Lihatoode ja lihavalmistis, mille valmistamiseks kasutatud liha sisse on vesi  tumbleeritud või pritsitud üle 5 % liha kaalust, on toode, mille nimetuses tuleb esitada teave lisatud vee kohta, olenemata sellest, kas lisatud veega liha on marinaadis (sh äädikamarinaadis) või mitte.

3.8 Kui toote valmistamisel eemaldatakse ühelt anatoomiliselt lihatükilt kamar koos pekiga eesmärgiga vähendada toote rasvasisaldust ning hiljem kamar sellele lihatükile mehhaaniliselt tagasi pannakse, siis sellise tehnoloogiaga valmistatud toodet ei loeta „liidetud lihaks“.

Failid:
Lisa 1: EE kirjeldused
Lisa 2: Tabel pakendivarude kohta

Web by OK Interactive